GN Division   Development Officer Name Telephone Number
Mahara-126 SAM 9520 Mrs. M.K.N.N.Piyarathne +94 711241102
Mahingoda-126A SAM 9525 Mrs. H.G.N.Saummayalatha +94 778653998
Asgagula North-126B SAM 9552 Mrs. W.A.C.S.Wickramaarachchi +94 772839774
Asgagula South-126C SAM 9557  Mrs. S.R.Chandima +94 712012039 

Eheliyagoda Watta-126D

SAM 9533  Mrs. P.D.G.Indika  +94 779728737
Kandangamuwa Ihalagama-136 SAM 9543  Mrs. W.C.G.Gunawardena +94 719816194 
Kandangamuwa Town-136A  SAM 9698  Mrs.N.G.S.T.Senarath +94 712914152 
Vilegoda-136B SAM 9529  Miss. M.W.M.R.K.Jayatilaka +94 713797627 
Thoranakada-136C  SAM 9512  Mr. H.N.N.Peris +94 718760147 
Moragala-136D SAM 9527  Mrs.D.L.A.D.Liyanage +94 716363973 
Pelpitiya-136E SAM 9545 Mrs. W.K.N.D.Gunawardena +94  711916067
Udumatta-136F SAM 9528   Mrs. A.Panawalage +94 716902890 
Yakudagoda-136G  SAM 9542  Mrs. W.T.S.Wijesiri +94 770486279
Walavita-137 SAM 9540  Miss.P.D.D.C.Jayasekara +94 703115567 
Meennana-137A SAM 9516 Mrs. D.K.I.N.Danganpola +94 711053397
Divurunpitiya-137B SAM 9526 Mr. R.A.P.M.Rajapakshe +94 715742626
Getahetta-137C SAM 9554 Mrs. B.C.J.Premadasa +94 702728036
Vilegoda East-137D  SAM 0995 Mr. H.M.A.S.Priyadarshana +94 712668430
Bopetta Didda-137E   Mrs. P.P.N.A.Rupasinghe +94 711810491
Iddamalgoda-138 SAM 9524 Mrs. H.I.P.Samanlatha +94 777349695 
Napawala-138A      
Ganegoda-138B SAM 9549 Mrs. G.D.O.Wijesinghe +94 716652267
Uduwaka-138C   Mrs. U.T.P.prematilaka +94 713664085 
Huladduwa-138D   Mrs. W.M.W.S.Bandara +94 714977900
Kalatuwawa West-139 SAM 9551 Mrs .L.K.C.D.Gunathilaka +94 712963719 
Kalatuwawa East-139A SAM 9541 Mrs. S.M.D.S.P.Alvis +94 717305854
Hewainna-139B SAM 9649 Mrs.N.E.M.Weerasinghe +94 767661385
Kendangamuwa Pahalagama-140  SAM 9510  Mr. R.J.M.Pathinayaka +94 711512708
Wiyalagoda-140A  SAM 9513  Mr. J.A.D.H.C.Jayasundara +94 719037181 
Nakandala-140B SAM 9546  Mrs.H.G.M.C.Rathnasena +94 715667477 
Bulugahapitiya-141 SAM 9556  Mrs.Y.V.B.Jayawardena +94 713652773 
Nedurana-141A SAM 9553  Mrs. V.W.Madagammana +94 777459943 
Paleegala-141B  SAM 9532  Mrs. E.W.T.P.Jayantha +94 774043790 
Miyanakolatenna-141C  SAM 0992  Mrs. G.W.L.Disanayaka  +94 719419514
Kiriporuwa-142 SAM 9534   Mrs.R.W.N.D.Ariyarathna +94 713133018 
Hidurangala-142A SAM 9581  Mrs. P.A.C.Damayanthi +94 716457271 
Mitipola-142B  SAM 9535  Mrs.A.H.A.Aturaliya +94 715762809 
Erepola-142C SAM 9539  Mrs. G.P.R.Damayanthi +94 716333626 
Karadana North-143 SAM 9538  Mr.T.A.R.Pushpakumara +94 714345527 
Karadana South-143A SAM 9530   Mrs. S.S.K.Kumari +94 713785593 
Nugadanda-143B SAM 9550  Mrs. G.D.Vitanage +94 711837888 
Mapota-143C  SAM 0999  Mr.H.C.Attanayaka +94 714963779 
Karadana West-143D SAM 9600  Mrs. S.D.N.S.Dasanayaka +94 711485353 
Sirisamanpura-143E SAM 9514  Mrs.H.C.S.Darmasena +94 711960492 

News & Events

10
Feb2020
Planting fruit plants at Paligala Children's Home

Planting fruit plants at Paligala Children's Home

Planting fruit plants at Paligala Children's Home...

10
Feb2020
Donating a wheel chair

Donating a wheel chair

Donating a wheel chair donated by a...

10
Feb2020
Meeting of the Wonderful Coconut Shell Producers

Meeting of the Wonderful Coconut Shell Producers

Meeting of the Wonderful Coconut Shell Producers'...

10
Feb2020
Friendly Cricket Tournament

Friendly Cricket Tournament

A friendly cricket match between the officers...

03
Feb2020
Village Emergency Service - 2020.01.28

Village Emergency Service - 2020.01.28

Village Emergency Services Program organized by the...

03
Feb2020
The Samurdhi Bank Association of Eheliyagoda - 30.01.2020

The Samurdhi Bank Association of Eheliyagoda - 30.01.2020

The Samurdhi Bank Association of Eheliyagoda was...

14
Jan2020
The Integration Youth Camp

The Integration Youth Camp

The Integration Youth Camp was held at...

14
Jan2020
Blood Donation Campaign and Ayurvedic Medical Clinic

Blood Donation Campaign and Ayurvedic Medical Clinic

Blood Donation Campaign and Ayurvedic Medical Clinic...

14
Jan2020
Wanaropa Program

Wanaropa Program

Distribution of plants to the Tamil Maha...

14
Jan2020
Career Guidance Program

Career Guidance Program

Career Guidance Program was held on 12.01.2019...

Scroll To Top