• ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
  • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
  • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - රත්නපුර
  • පළාත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව 
  • ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව
  • රත්නපුර මහ නගර සභාව
  • විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව
  • රත්කනපුර කලාප කාර්යාලය 
  • පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
  • ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය
  • අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය

News & Events

10
Feb2020
Planting fruit plants at Paligala Children's Home

Planting fruit plants at Paligala Children's Home

Planting fruit plants at Paligala Children's Home...

10
Feb2020
Donating a wheel chair

Donating a wheel chair

Donating a wheel chair donated by a...

10
Feb2020
Meeting of the Wonderful Coconut Shell Producers

Meeting of the Wonderful Coconut Shell Producers

Meeting of the Wonderful Coconut Shell Producers'...

10
Feb2020
Friendly Cricket Tournament

Friendly Cricket Tournament

A friendly cricket match between the officers...

03
Feb2020
Village Emergency Service - 2020.01.28

Village Emergency Service - 2020.01.28

Village Emergency Services Program organized by the...

03
Feb2020
The Samurdhi Bank Association of Eheliyagoda - 30.01.2020

The Samurdhi Bank Association of Eheliyagoda - 30.01.2020

The Samurdhi Bank Association of Eheliyagoda was...

14
Jan2020
The Integration Youth Camp

The Integration Youth Camp

The Integration Youth Camp was held at...

14
Jan2020
Blood Donation Campaign and Ayurvedic Medical Clinic

Blood Donation Campaign and Ayurvedic Medical Clinic

Blood Donation Campaign and Ayurvedic Medical Clinic...

14
Jan2020
Wanaropa Program

Wanaropa Program

Distribution of plants to the Tamil Maha...

14
Jan2020
Career Guidance Program

Career Guidance Program

Career Guidance Program was held on 12.01.2019...

Scroll To Top