අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

10
පෙබ2020
2019.11.28 දින සබරගමු පළාත් විශිෂ්ට ව්‍යවසායකයන්ගේ සම්මන්ත්‍රණය

2019.11.28 දින සබරගමු පළාත් විශිෂ්ට ව්‍යවසායකයන්ගේ සම්මන්ත්‍රණය

2019.11.28 දින සබරගමු පළාත් විශිෂ්ට ව්‍යවසායකයන්ගේ සම්මන්ත්‍රණයේදී...

10
පෙබ2020
දසුනින් සවනට කලා මංගල්‍යය

දසුනින් සවනට කලා මංගල්‍යය

දසුනින් සවනට -2019 මහා සංස්කෘතික මංගල්‍යය ඇහැලියගොඩ...

10
පෙබ2020
දුබල ගතට නිබඳ දිරිය’ පරිත්‍යාගශීලියකු විසින් ලබා දෙන රෝද පුටුවක් ලබා දීම

දුබල ගතට නිබඳ දිරිය’ පරිත්‍යාගශීලියකු විසින් ලබා දෙන රෝද පුටුවක් ලබා දීම

දුබල ගතට නිබඳ දිරිය’ පරිත්‍යාගශීලියකු විසින් ලබා...

10
පෙබ2020
විස්ම කලා පොල් කටු නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමයේ රැස්වීම

විස්ම කලා පොල් කටු නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමයේ රැස්වීම

ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මෙහෙය වීමෙන් ගැටහැත්ත...

10
පෙබ2020
හැදෙන රටට වැඩෙන ගසක් ’ ජාතික රුක් රෝපණ වැඩසටහන

හැදෙන රටට වැඩෙන ගසක් ’ ජාතික රුක් රෝපණ වැඩසටහන

අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ සංකල්පයක් මත ‘ හැදෙන රටට...

10
පෙබ2020
සුහද ක්‍රිකට් තරගාවලිය

සුහද ක්‍රිකට් තරගාවලිය

ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය නිලධාරීන් අතර සුහද...

03
පෙබ2020
ඡංගම සේවා වැඩසටහන  - 2020.01.28

ඡංගම සේවා වැඩසටහන - 2020.01.28

ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මඟින් සංවිධානය කෙරෙන...

03
පෙබ2020
සමෘද්ධි බැංකු සංගමයේ පාලක මණ්ඩලය

සමෘද්ධි බැංකු සංගමයේ පාලක මණ්ඩලය

2020 වර්ෂය වෙනුවෙන් ඇහැලියගොඩ සමෘද්ධි බැංකු සංගමයේ...

Scroll To Top